TRANSFÚZNA MEDICÍNA

Patogénna inaktivácia transfúznych liekov: Cerus / www.cerus.com

Patogénna inaktivácia predstavuje jednu z dôležitých ciest zvýšenia bezpečnosti transfúznych liekov. Od roku 2002 je na základe registrácie označenia CE v Európe schválené používanie systému INTERCEPTTM Blood System pre trombocyty a plazmu , procesu fotochemického ošetrenia pomocou amotosalénu a nízkoenergetickej UVA, ktorý inaktivuje vírusy, baktérie, parazity a leukocyty potenciálne kontaminujúce zložky trombocytových koncentrátov a plazmy.

Porovnanie rôznych spôsobov ošetrenia transfúznych liekov:

Deleukotizácia

Deleukotizácia transfúznych liekoch v nich znižuje počet leukocytov a je účinnou prevenciou prenosu intraleukocytárnych vírusov ( CMV, EBV )

Ožiarenie gama žiarením

Ožiarenie gama žiarením je prevenciou potransfúznej GvHD ( Graft versus Host Disease –reakcia imunitného systému pacienta na transplantované darcovské bunky, tkanivá alebo orgány).

Patogénna inaktivácia

Patogénna inaktivácia je principiálne odlišná metóda oproti obidvom vyššie menovaným. Jej princípom je využitie špeciálnej chemikálie, ktorá sa naviaže na DNA alebo RNA, prepojí jej časti a pomocou osvietenia UV žiarením tieto väzby natrvalo zafixuje. Tak zabráni replikácii a teda ďalšiemu deleniu a množeniu vírusov, baktérií, parazitov a buniek obsahujúcich DNA alebo RNA v ošetrovanom prípravku. Jedná sa o metódu, ktorá zásadne znižuje výskyt patogénov v transfúznych liekoch v závislosti na type patogénnu, čím účinne zabraňuje prenosu týchto infekcií. Hlavným účinkom je inaktivácia prítomných patogénov v transfúznych liekoch, či už sa jedná o:

  1. a) pôvodcu infekcie vyšetrovanej, ale testovaním neodhalenej
  2. b) pôvodcu infekcie nevyšetrovanej, ale pre pacientov v imunosupresii vysoko nebezpečnej

Patogénne inaktivované trombocyty :

  • sú rovnocenné konvenčne pripraveným trombocytom pri prevencii a kontrole krvácania,
  • majú použiteľnosť počas 7 dní v porovnaní s 5.dňami s konvenčne pripravenými trombocytmi,
  • sú ekvivalentné trombocytov ožiareným gama-žiarením
  • sú ekvivalentné CMV negatívnym trombocytom

Plazma ošetrená patogénnou inaktiváciu:

  • je rovnocenná konvenčne pripravenej čerstvo zmrazenej plazme pri prevencii a kontrole krvácania
  • je ekvivalentná plazme ožiarenej gama-žiarením
  • nahradzuje vo veľkom rozsahu SD ( solvent – detergent ) patogén inaktivovanú plazmu ako je napr. OCTAPLAS