Výskum

BIOHEM, spol. s r.o. je partnerom výskumného projektu Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života (LISPER), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov pri troch závažných nádorových ochoreniach (karcinóm prsníka, karcinóm pľúc a kolorektálny karcinóm) a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.

Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri: Anima Group, s.r.o., BIOHEM, spol. s r.o., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, IPESOFT spol. s r.o., Lambda Life a.s., MABPRO, a. s., Martinské bioptické centrum, s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita

ITMS2014+: 313011V446

BIOHEM, spol. s r.o. je prijímateľom výskumného projektu Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19 (CELMED), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je implementácia pokrokovej imunomodulačnej bunkovej terapie, a to adoptívnej bunkovej terapie a terapie kmeňovými bunkami, na liečbu ochorenia COVID-19. Projekt sa taktiež zameriava na sledovanie markerov imunitného systému v súvislosti s priebehom ochorenia COVID-19, s následným potenciálom vytvorenia diagnostického panelu, pričom výskum je akcelerovaný využitím algoritmov umelej inteligencie pri mapovaní vedeckých výstupov v oblastiach adoptívnej bunkovej terapie a potenciálnych prognostických parametrov imunitnej odpovede pri COVID-19.

Obdobie implementácie projektu je naplánované na 03.2021 - 06.2023.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

ITMS2014+: 313011ATT8

Prijímateľ: BIOHEM, spol. s r.o.

Partner projektu: APEL n.o.

Miesto realizácie projektu: Trenčín a Bratislava

Výška poskytnutého NFP: 2 667 739,15 €